Bakalářský studijní program CHEMIE pro nadané studenty

17.03.2006 20:00

Studijní možnosti na VŠCHT Praha zahrnují širokou plejádu oborů od výrazně prakticky zaměřených až po vysoce teoretické. Studijní program CHEMIE umožňuje nejlepším studentům vydat se oběma směry. Studijní program CHEMIE je projektem Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha.

Komu je studijní program CHEMIE určen?

Bakalářský studijní program CHEMIE byl vytvořen pro nadané studenty středních škol, kteří mají vážný zájem o hluboké a zároveň i široce zaměřené studium chemie a kteří si již během středoškolského studia osvojili důkladné znalosti základů chemie a příbuzných přírodovědných oborů. Studium připraví absolventa především pro navazující magisterské studium těch studijních oborů, které vyžadují komplexní a zevrubné znalosti chemie ale i pro případné přímé uplatnění ve vědecko-výzkumné práci.

Profil absolventa a možnosti uplatnění

Absolvent studijního programu CHEMIE získá zevrubné znalosti všech základních chemických a potřebných souvisejících oborů. Odborný profil si absolvent může sám modifikovat a rozvíjet volbou povinně volitelných a volitelných předmětů, zaměřených na oblasti společensko-vědní, ekonomické, ekologické a informatické. Možnost dalšího studia či praktického uplatnění absolventů v zahraničí je podpořena rozšířenou výukou angličtiny.

Absolvent bude mít široký rozhled a pochopení fyzikálně-chemické podstaty chemických a biologických procesů, přehled o vlastnostech a struktuře látek, bude se dobře orientovat v chemicky zaměřených informacích, bude je umět vyhledávat, třídit, analyzovat a vyvozovat závěry. Bude schopen rychle se adaptovat na změněné podmínky.

Podrobný profil absolventa a charakteristiku oboru naleznete zde.

Forma a organizace studia

Studijní program CHEMIE lze studovat pouze presenční formou. Při studiu bude uplatňován vysoce individuální přístup ke každému studentovi. Bude zaveden systém studijních poradců – tutorů, kteří budou se studenty individuálně konzultovat jejich studijní plány, volbu předmětů, harmonogramy absolvování zkoušek, radit jim při překonávání případných studijních problémů apod., aby jim náročné studium usnadnili a dovedli je k dosažení co nejlepších výsledků.

Podrobné studijní plány a sylaby předmětů najdete zde.

Studium v zahraničí

Studijnímu programu CHEMIE bylo evropskou organizací European Chemistry Thematic Network Association přiznáno právo používat označení EUROBAKALÁŘ. To znamená, že absolventi studijního programu získají titul „Bakalář chemie“ (Bachelor of Science in Chemistry) s touto značkou, která je uznávána ve všech evropských zemích jako známka kvality absolventa. Nositelé tohoto označení jsou proto bez problémů přijímáni k navazujícímu magisterskému studiu v chemicky zaměřených studijních programech po celé Evropě. Absolventi studijního programu CHEMIE proto budou rozhodovat o budoucnosti evropské chemie.

Podmínky přijetí ke studiu

Základní podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu Chemie jsou shodné s podmínkami pro přijetí do ostatních studijních programů, tj. uchazeči budou přijímáni podle pořadí na základě prospěchu dosaženého na střední škole z chemie, matematiky a fyziky. Součástí přijímacího řízení nejsou přijímací zkoušky. Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně složená maturitní zkouška. Obecné podmínky pro přijetí ke studiu na VŠCHT Praha najdete zde.


 

Zpět