Karel Slavoj Amerling (1807 - 1884)

15.04.2008 13:00

Karel Amerling (jméno Slavoj si po dobovém vlasteneckém zvyku přidal později) přišel na svět 18. září 1807 v Klatovech jako syn hostinského Jana Amerlinga a jeho druhé manželky Anny Jelínkové. Věnoval se během života bezpočtu aktivit, publikoval knihy o matematice, astronomii, chemii, technice, zemědělství i filozofii a kunsthistorii. Založil několik spolků a nakladatelství a vydal mimo jiné Homéra, Shakespeara, dvoudílnou učebnici chemie anebo vůbec první českou encyklopedii (v roce 1852).

Po studiu na gymnáziu v Klatovech a univerzitě v Praze získal roku 1836 titul doktora medicíny. Během studiií a krátce po nich spolupracoval s tehdejšími předními českými vědci – nejprve jako asistent Jana Svatopluka Presla na univerzitě, potom jako správce sbírek hraběte Kašpara Šternberka. Po čase začal provozovat soukromou lékařskou praxi, ale soustavně se čím dál více zaobíral svým celoživotním zájmem, snahou organizovat vzdělávání českého učitelstva, zlepšit a zpřístupnit vzdělání všem.

V roce 1842 založil na Novém Městě v Praze vzorovou školu, nazvanou Budeč. Název byl inspirován tradicí, podle níž mělo být přemyslovské hradiště Budeč sídlem nejstarší školy v Čechách. Velkorysý a na svou dobu nebývale vybavený projekt se však záhy ukázal být příliš finančně náročný a skončil v konkursu. Porady učitelů, zprvu pražských, později za účasti až stovek přespolních, které Amerling ve 40. letech začal pořádat, se postupně dočkaly úřadního schválení a od roku 1848 se staly přímo pravidelným a úředně nařízeným postupem, který významně přispíval ke zkvalitnění pedagogické práce. Téhož roku byl Amerling jmenován ředitelem první české hlavní školy v Praze, pořádající jednoroční učitelské kursy, později přeměněné v první český učitelský ústav. V čele této instituce stál Amerling po dvacet let. V roce 1871 se ujal vedení Ernestina, nově zřízeného ústavu pro slabomyslné děti na Hradčanech, prvního svého druhu v Rakousko-Uhersku. Po smrti byl Karel Slavoj Amerling podle svého dlouholetého přání pohřben na starobylé Budči.

Citáty K.S.Amerlinga:

  • „Samota je trpká. Co oděv je jednotlivému člověku, to jest budova rodině, to veřejná stavení, mosty, silnice, železnice a města jsou celému národu.“
  • „Člověk sám svého světa jest tvůrcem a má mlíti na svém vnitřním mlýně, třeba by vůkol všecky vody stály, všechen vítr a póry váznuly, všecky závaží světa tíže pozbyly a pera ve své pružnosti ke hnaní kol ochabovala.“
  • „Volej, až se dovoláš, a pravdu mluv, dokud se pravda nestane.“

 

autorka: studentka 6A/8

Článek vznikl v rámci praktického využití redakčního systému WordPress v projektu Praktické publikování na internetu.

 

Zpět